шаблоны joomla сайт визитка
Скачать Joomla 3 шаблоны бесплатно

 

leksikon polimera, slovo A leksikon polimera, slovo A

Leksikon tehnologije polimera

Objavljeno u Business Napisano  oktobar 27 2016 veličina teksta Smanji veličinu teksta Povećaj veličinu teksta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Leksikon tehnologije polimera "A"

ABS  (ABS) – Skraćenica za akrilonitril–butadien–stirenski polimer. ABS smole imaju bolju toplotnu otpornost i bolju postojanost prema rastvaračima od polistirena i drugih inženjerskih plastičnih masa. ABS materijali se mogu dorađivati bojenjem i metaliziranjem u vakuumu 

Acetilen (Acetylene) – Otrovan i zapaljiv gas služi za dobijanje mnogih organskih jedinjenja (na primer, hloroprenskog kaučuka)

 

Aceton (Acetone) – Dimetilketon, bezbojna zapaljiva tečnost. Koristi se kao rastvarač

 

Adhezivi (Adhesives) – Supstance koje se koriste za lepljenje površina (lepkovi). Veza može biti privremena, kao kod sklopova nekih tipova obuće, ili trajna, kao kod veze guma– metal 

 

Adhezija (Adhesion) – Lepljivost za površinu. Pojam se odnosi i na nevulkaniziranu i vulkaniziranu površinu

 

Adsorpcija (Adsorption) – Vezivanje molekula supstance za čvrstu površinu

 

Afinitet (Affinity) – Težnja različitih supstanci da međusobno reaguju

 

Agens za zaustavljanje polimerizacije (Short Stop Agent) – Dodatak koji prekida polimerizaciju (pri proizvodnji sintetičkog kaučuka)

 

Akrilne smole (Acrylic Resins) – Plastične mase dobijene polimerizacijom derivata akrilne kiseline

 

Akrilni polimeri (Acrylic Polymers) – Akrilne i metakrilne plastične mase. Najpoznatiji je polimetilmetakrilat i vlakna na bazi poliakrilonitrila

 

Aktivni ugalj (Activated Carbon) – Drveni ugalj koji je specijalno tretiran u cilju povećanja aktivne površine, a samim tim i sposobnosti za adsorpciju rastvarača

 

Akumulator hidraulički (Accumulator Hydraulic) – Uređaj za stvaranje hidrauličkog pritiska, u najjednostavnijoj formi to je vertikalni hidraulički cilindar s klipom

 

Alkoholi (Alcohols) – Grupa organskih jedinjenja s hidroksilnom grupom. Najpoznatiji su etilalkohol (etanol), metilalkohol (metanol), trohidroksilni alkohol glicerol i dr.

 

Alotropija (Allotropy) – Mnogi elementi kao što su sumpor, ugljenik i kiseonik mogu egzistirati u više oblika, s različitim fizičkim, a često i hemijskim svojstvima. Takvi oblici se nazivaju alotropske modifikacije

 

Ambijent (Ambient) – Okolina, kao temperatura okolnog vazduha i  dr.

 

Amonijak (Ammonia) – Gas oporog mirisa koji se lako rastvara u vodi pri čemu formira alkalni rastvor amonijum hidroksida

 

Analiza (Analysis) – Razgradnja neke supstance na jednostavnije supstance od kojih je sastavljena. Takođe analiza je uobičajeni izraz za ispitivanje materijala

 

Analiza X–zracima (X–ray Analysis) – Analiza X–zracima najčešće se koristi za ispitivanje kristalne strukture blendi kaučuka i plastičnih masa, a posebno je pogodna za analizu blok–polimera. U kombinaciji s elektronskom mikroskopijom može se koristiti za proučavanje morfologije SBS blok kopolimera ili makro rešetke triblok polomera

 

Angstrem jedinica (Angstrom Unit) – Jedinica dužine koja je jednaka  10 –10 m

 

Anizotropan (Anisotropic) – Svojstvo materijala koji ima različita fizička svojstva u različitim pravcima

 

Anjon (Anion) – Negativno naelektrisan jon. Pri elektrolizi anjoni su privučeni na anodu

 

Antidegradant (Antidegradant) – Termin se primenjujue za ingredijente koji usporavaju degradaciju polimera

 

Antikoagulant (Anticoagulant) – Supstanca koja sprečava preranu koagulaciju lateksa, najčešće se koriste amonijak, natrijum sulfit i formaldehid

 

Antiozonant (Antiozonant)  – Ingredijent koji se dodaje u kaučukovu smesu s ciljem da zaštiti proizvod od razarajućeg delovanja ozona. Funkcija antiozonanta se ne ograničava samo na zaštitu od ozona, već ove supstance daju visok stepen zaštite od oksidativne i toplotne degradacije kao i zamora. S retkim izuzecima, svi važni antiozonanti pripadaju grupi supstituisanih  p–fenilen  derivata

 

Antioksidant (Antioxidant) – Ingredijent koji se dodaje s namenom da zaštiti proizvod od razaranja kiseonikom. Njihovo delovanje se zasniva na vezivanju kiseonika ili nekoj reakciji oksidacije pri kojoj svojstva polimera ostaju nepromenjena. Najpoznatiji su antioksidanti na bazi amina i na bazi fenola. Antioksidanti na bazi amina, u nevulkanizovanim smesama, mogu da oksidišu do obojenih jedinjenja. Boja se gubi tokom umrežavanja. Antioksidanti na bazi fenola su znatno postojaniji, pa se koriste kao belila (sprečavaju stvaranje tamne boje pri reakciji  kaučuka i sumpora)

 

Antiradijacioni dodaci (Anti–rad) – Ingredijenti koji se dodaju da bi se povećala otpornost na atomsku radijaciju, odnosno smanjili efekti zračenja

 

Antistatička guma (Anti–static Rubber) Materijal koji ima električnu otpornost 107 do 109 Ωcm

 

Apsolutna nula (Absolute zero) – Nula na Kelvinovoj skali temperature

 

Apsorpcija (Absorption) – Upijanje gasova ili tečnosti od strane čvrste podloge. Apsorpcija se odigrava u celoj masi apsorpcionog materijala, dok se adsorpcija ograničava samo na površinu

 

Arktička guma (Arctic Rubber) – Guma na bazi prirodnog kaučuka modifikovana u cilju poboljšanja svojstava na niskim temperaturama. Ovakva guma ostaje savitljiva i na veoma niskim temperaturama

 

Aromatična jedinjenja (Aromatic Compounds) – Organska jedinjenja na bazi benzena

 

Aromatični poliamidi (Aromatic Polyamides) – Dobijaju se iz diamina i dvobaznih kiselina. Dobijaju se linearni polimeri koji u osnovnom lancu sadrže fenil grupu. Polifenilenamid u obliku vlakna je komercijalni proizvod. Proizvod zadržava 50 % od  svoje jačine posle izlaganja temperaturi od 260 ˚C u toku 1000 sati, ili temperaturu 300 ˚C u toku 200 sati. Ne topi se i slabo gori pri direktnom izlaganju plamenu. Ostali visokotemperaturno postojani materijali ove klase su: polifenileni, poliksilileni i fenoksi polimeri

 

Asfalt (Asphalt)  –  Crna polučvrsta lepljiva supstanca koja se sastoji od katrana i bitumena, to je smesa ugljovodonika i mineralnih materija

 

ASTM standardi  (ASTM standards) – Skraćenica za Američke standardne metode za testiranje materijala

 

Atmosfera  (Atmosphere)  –    Sastav  gasova  koji  se  nalaze  iznad  zemljine  površine  je:

Azot 78,09  % (zapr.), Kiseonik  20,95 %, Argon  0,93 %  i  Ugljendioksid  0,03 %. Prisutni su tragovi neona, helijuma, metana, kriptona, azotnih oksida, vodonika, ozona, ksenona, kao i različite količine vodene pare. Kiseonik i ozon mogu dovesti do pogoršanja svojstava polimera koji su izloženi atmosferskom uticaju

 

Atom (Atom) – Najmanja hemijski nedeljiva čestica elementa, koja učestvuje u hemijskim reakcijama                                              

 

Autoklav (Autoclave) – Uređaj pod pritiskom za izvođenje hemijskih procesa. Koristi se za vulkanizaciju gumenih proizvoda postupkom "otvorene pare". Autoklav može biti horizontalan (vulkanizacija obuće, kablova i cevi) ili vertikalni s hidrauličkim klipom

 

Automatizacija (Automation) – Kompletna mehanizacija procesa, mašine zamenjuju ljude, kontrolišu izlazne parametre, prepoznaju greške u pojedinim operacijama i vrše korekciju. Naziv se često koristi za automatsku kontrolu. Primena robota u nekim tehnološkim operacijama (npr. vulkanizacija na injekcionim presama) koristi se od 1967. godine          

                         

Automatska kontrola (Automatic control) – Korištenje opreme koja u industrijskom procesu održava zadate uslove (temperature, mase, pritiska i dr.)

 

Azbest (Asbestos) – Vlaknasti materijal koji se uglavnom sastoji od magnezijum silikata. Dodaje se kaučukovoj smesi pri izradi toplotno otpornih proizvoda

 

Azeotropska smesa (Azeotropic Mixture) – Smesa konstantne tačke ključanja, smesa dve ili više tečnosti koja destiliše bez razgradnje na konstantnoj temperaturi ključanja u stalnom odnosu komponenata

Pročitano 1339 puta Poslednji put izmenjeno Poslednji put izmenjeno decembar 28 2017
Morate biti prijavljeni da bi mogli da ostavite komentar

Alupress newsletter

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.
avgust 19 2017 0

Opšte karakteristike aluminijuma i njegovih legura

U sve se meša Jedinstvena kombinacija osobina postavlja aluminijum i njegove legure među najprilagodljivije materijale…

Pratite nas na Facebook-u

Alupress newsletter

Prijavite se

Prijavite se na naš newsletter i budite blagovremeno informisani o svim našim aktivnostima.

Uslovi i politika privatnosti

Uslovi korišćenja portala: Uslovi 

Politika privatnosti: Saznaj više

Alu press d.o.o.

Alu press d.o.o.

Adresa: Nede Spasojević 7b

             11070 Novi Beograd

Tel/fax: +381 11 228 65 17
             +381 11 228 65 16

Mob tel: +381 63 279 605

  e-mail: info@aluminijum-pvc.com